Functieclassificatie een gevaar voor het personeel van de lokale besturen

Geplaatst op 05/03/2019

Einde van vast inkomen voor ambtenaren
Einde van een transparant loonbeleid
Einde van zekerheid voor een volwaardig pensioen

Wij worden regelmatig geconfronteerd met gesprekken aangaande de eventuele toepassing van functieclassificatie of anders gezegd een soort van functieweging. Vanuit politieke hoek en ook in het bedrijfsleven vindt men dit een heel goed systeem omdat men de mensen kan verlonen conform de prestaties die ze leveren. Op zich is daar niks mis mee. Maar … Er is veel meer dan dat.

De functieclassificatie wordt ontwikkeld door bedrijven die zich daarin specialiseren. Dit betekent dat bij de invoering, de opvolging en het onderhoud een niet te onderschatten kostprijs moet worden voorzien.

Het bestuur heeft vandaag een globale personeelskost. Wedden, lonen, vakantiegeld, vergoedingen enz.

Wanneer een bedrijf aangesteld wordt om de functieweging uit  te voeren dan worden er tussen de opdrachtgever en de uitvoerder financiële afspraken gemaakt ten opzichte van het te behalen resultaat.

Wat is het gevaar van de functieclassificatie?

Men moet een onderscheid maken tussen de private sector en de openbare sector. Vaak vergelijken politici die twee sectoren, nochtans zou men moeten weten, het wordt hoogtijd dan men dit politiek beseft, dat deze niet vergelijkbaar zijn. Beide sectoren hebben een ander doel. De privésector is er op uit om winst te maken en de openbare sector moet gewoon voor een goede dienstverlening zorgen aan een aanvaardbaar financieel prijskaartje.  M.a.w. de openbare sector is niet onderworpen aan winstbejag.

Functieweging of functieclassificatie zou op een objectieve wijze moeten kunnen gebeuren en daar knelt precies het schoentje.

Wat de lokale sector betreft zijn de politieke invloeden heel groot. Om de zes jaar kunnen coalities wijzigen. De politiek stuurt het personeelsbeleid waardoor men bijna nooit een objectief functiewegingsbeleid kan tot stand brengen. Het hoeft geen betoog dat willekeur nog altijd troef is binnen de lokale sector.

Het management team binnen de lokale besturen was bij zijn opstart volledig onafhankelijk. In een latere fase heeft de Vlaamse Regering opnieuw de politieke autoriteit, binnen het managementteam toegelaten. Dit betekent dat ook het managementteam onder politieke invloed werkt. Van objectiviteit is er geen sprake meer.

Onze huidige weddenschalen zorgen voor een transparante en zichtbare loonevolutie over de ganse loopbaan. Met de huidige weddeschalen kan je min of meer berekenen welk pensioen je zal ontvangen binnen X-aantal jaren.  Met de functieweging is men deze garanties kwijt. Het wordt onmogelijk om nog een berekening  of raming te maken voor de toekomst van morgen en overmorgen. Bijkomend heb je  geen zekerheid over uw inkomsten binnen uw loopbaan. De functies worden op bepaalde tijdstippen herwogen, kan om de drie jaar zijn,  en het gewicht van uw functie  kan dalen of stijgen. Als de functie in waarde daalt dan zal je de komende jaren sowieso maandelijks en jaarlijks minder gaan verdienen. Bijkomend zal dit een negatief effect hebben op uw pensioen.

Door de evolutie binnen onze maatschappij, het economische beleid en de modernisering kunnen er voor zorgen dat bestaande functies fors in waarde dalen. Kijk wat er bij Proximus is gebeurd met 1200 medewerkers.

Vandaag spreken we nog over het afsluiten van een CAO zodat er lineaire loonsverhoging kan worden doorgevoerd.  Spreken we met het systeem van functieweging of IFIC nog over dergelijke mogelijkheden?

Functieweging kan eveneens aangegrepen worden om loonproblemen op te lossen. Wanneer een bestuur of bedrijf opdracht geeft aan de instelling die de functieweging beheerd om een besparing door te voeren van 2% dan zal je ook de inlevering van 2% ondergaan en dit zonder dat je daar inspraak op hebt.

Hoe komt het dat ik geen inspraak heb als personeelslid ?

Bij de opstart zal men er wel voor zorgen dat bijna iedereen praktisch financieel iets beter wordt. Indien je toetreedt tot het nieuwe loonbeleid zal je ook verplicht worden om een document te ondertekenen dat je akkoord bent met de regels van het systeem. In die regels schuilt het gevaar voor uw toekomstige loopbaan en eveneens voor uw toekomstig pensioen.

Het mooiste voorbeeld die wij kunnen brengen is UZ Gent. Het ziekenhuis had eveneens problemen met een ernstige fout die het had begaan in het loonbeleid van het ziekenhuis. Men had jaren honderden personeelsleden onderbetaald en men wou dit rechtzetten via een functieclassificatie. Onze organisatie is tegen het bestuur naar de rechter gestapt en UZ Gent werd zowel in Eerste Aanleg als door het Hof van Beroep veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. M.a.w. heeft het bestuur gepoogd om via een functieweging het misdrijf met de mantel der liefde in te dekken. Personeelsleden die lid zijn van  VSOA lrb hebben de kans gekregen om een rechtszaak op te starten tegen UZ Gent om hun rechten aan te vechten, deze hebben dan ook  een financiële rechtzetting gekregen, via de rechtbank. Voor sommigen bedraagt dit tot 70.000€ achterstallig loon.

Dit is dé illustratie waarvoor functieweging ook kan worden gebruikt.

Wat is het gevaar voor het pensioen?

Wanneer in de loop van uw loopbaan uw functie in waarde daalt, heeft dit automatisch tot gevolg,  dat u een  lagere pensioenuitkering zal ontvangen.

Voor het statutair personeel kan het negatieve impact dubbel zo groot zijn. Namelijk wanneer men het gewicht van de functie vijf of tien jaar vóór uw pensioenleeftijd doet dalen dan wegen die laatste jaren dubbel zo zwaar voor uw pensioenberekening.

Conclusie noch uzelf, noch de vakbonden hebben nog enig vat op het geldelijk statuut

 

Welke rol speelt de vakbond in dergelijke systemen van functieweging?

In de meeste gevallen tracht men er de vakbonden bij te betrekken. Het is de verantwoordelijkheid van iedere vakorganisatie hoever ze zich laten meeslepen in dergelijke projecten. Wel lezen wij in meerdere reglementen dat er een algemeen communicatieverbod wordt doorgevoerd. Iedereen die in een begeleidingscommissies zetelt  moet zich onthouden van commentaar naar de basis. M.a.w. moet alles binnenskamers blijven. Men krijgt pas spreekrecht wanneer alles is beslist.

Samengevat biedt functieweging geen enkele garantie tot:

  • Een stabiel inkomen over gans uw loopbaan
  • Een transparant loonbeleid
  • Een volwaardig pensioen

 

Uw geldelijk statuut bepaalt vandaag hoeveel uw werkgever u jaarlijks over uw ganse loopbaan moet betalen.

Met de functieweging bepaalt de werkgever hoeveel hij u jaarlijks over gans uw loopbaan wil betalen

 

SM

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies